Dugonics András-emlékszobor

Szeged, Dugonics tér
Archív képek
További képek a Fotólistában

Alternatív, helyi címek:Dugonits András- emlékszobor


Avatás1895
Avatás1876. augusztus 19.


Kozma János
2008.01.25. 00:00
Avatta Reizner János 1876. augusztus 19-én. Emlékszobor, bronz, másfélszeres életnagyságú. Szeged első hagyományos értelembe vett köztéri szobra a Dugonics szobor. Máig a legjelentősebb szegedi szobrok egyike, nemcsak elsősége jogán, hanem mert igazi szobrásznagyság volt az alkotója. A szobor állítás gondolata már 1830-ba felvetődik. 1859-be szobor alapot hoznak létre. 1873-ba Izsó Miklóst javasolták egy mellszobor megalkotására. Az első vázlat Dugonics arcképe alapján 1874-be el is készül, közben a szobor alap tőkéje megnövekszik, ami lehetőséget biztosít, most már egy egész alakos szobor megrendelésére. a második szobor vázlat is elnyeri megbízói tetszését. Mindössze annyit kötnek ki, hogy Dugonicsot egy kissé idősebbre formálja és mint 'tudóst, hazafit és papot tüntesse fel'. Izsó a megállapodást írásba fogalja, aláírására már nem kerülhetett sor, mert 1875. május 28-án tüdővészben meghalt. Végül Huszár Adolf, Izsó tanítványa, Madarász Viktor felügyelete mellett - Izsó nagyon részletes kis mintája alapján - végzi el az agyagminta felnagyítását, melyet 1876-ban hagynak jóvá, kisebb módosítások mellett. A szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki.
Izsónak életében csak a debreceni Csokonai szobrot sikerült sajátjaként befejeznie.
Dugonics-szobornál Izsó helyénvalóan alkalmazta az attribútumot. Az író keresztbe font jobb kezében könyvet tart és ezzel azt a benyomást kelti, hogy gondolatba mélyedve felejtette kezébe. A könyv fedőlapján fő művének a címe olvasható: ETELKA. Luigi Conti - a talapzat építője - léptékében kitűnően alkalmazkodott a szobor méreteihez, arányaihoz. A párkányzatok szolidak és mértéktartóak.
Irodalom: Soós Gyula: A szegedi Dugonics szobor 1957. 2.-3. szám
Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái (Szeged, 1993);
Péter László: Szegedi örökség; Soós Gyula: Izsó Miklós. 1966;
Apró Ferenc: Százéves a Dugonics szobor DM 1969.okt. 26.;
Szeged története 3/2. 1016-1020.
Források:
http://www.drtothattila.info/koenyvek
http://www.staff.u-szeged.hu/~peterl/
További linkek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dugonics_Andr%C3%A1s
Cedrus
2013.11.06. 08:50
"A Du­go­nics-szo­bor ere­de­ti­leg kö­rül­be­lül ott áll­ha­tott, ahol most a szö­kő­kút van, és Du­go­nics a vá­ros fe­lé né­zett, há­ta mö­gött volt az egye­tem – ma­gya­ráz­za Tol­nay Jó­zsef, mi­köz­ben né­hány ré­gi ké­pes­la­pot tesz elém. A szo­bor tal­pa­za­tát iszt­ri­ai szür­ke­már­vány-tömb­ből fa­rag­ta Luigi Con­ti, a Mo­nar­chia egyik leg­ne­ve­sebb kő­fa­ra­gó­ja. A szo­bor­hoz egyéb­ként több ki­sebb anek­do­ta is kap­cso­ló­dik. A városi legenda ar­ról szólt, hogy ké­sőbb, mi­kor a té­ren hát­rébb ke­rült Du­go­nics, és szem­be­for­dí­tot­ták az épü­let­tel, azon tű­nő­dött, ho­gyan ke­rül­het­ne fel az épü­let te­te­jé­re, a szfin­xek közé… – me­sé­li mo­so­lyog­va a szak­em­ber. Az 1876-ban fel­ava­tott szob­rot egyéb­ként 1895-ben he­lyez­ték a tér kö­ze­pé­re, mai he­lyé­re. Az ak­ko­ri hir­te­len át­he­lye­zés nyo­mán ke­let­ke­zett a sze­ge­di mon­dás: „Möglépött, mint Du­go­nics.”
Források:
http://www.u-szeged.hu/szegedi-egyetem/riport/szfinxek-visszaternek
NofreT
2023.04.03. 20:01
Mivel a cikk az évek folyamán nehezen elérhetővé vált, a szerző és a forrás feltüntetésével megőrzés céljából idemásolom:
Pál Ferenc
A hátsóudvar elfeledett különlegessége: Dugonics András szobra
„Szeged legelső köztéri szobrának bemutatásával folytatódik sorozatunk, amit 1876-ban emeltek a kor kiemelkedő szegedi alakjának: Dugonics Andrásnak. Hogy honnan ered a mondás: „Meglépett, mint Dugonics!”, illetve miért éppen a piarista pap-tanárról emeltek elsőként szobrot, a következőkben mind kiderül.
Azt gondolom, hogy amikor a szegediek ezt az első szobrukat felállíttatták, és büszkén vallották gyökereiket szellemiekben is Dugonicsig visszamenőleg, akkor azt a fajta Szegediséget alapozták meg, amitől ma jól érezzük magunkat ebben a városban – kezdi a mesét Tóth Attila művészeti író, a szobrok kutatója, ismerője, ideiglenes tárlatvezetőnk. Szeged közössége a város első szobrának felállításával egy olyan fajta hagyományt és szellemi fundamentumot fektetett le, aminek végeredményét ma már tudjuk: egy szobrokkal pazarul berendezett város alakult ki az utókor számára. Ez a szép hagyomány tehát az 1876-ban, Dugonics András szobrának felállításával kezdődött, majd az árvízi újjáépítés utáni időszak fellendülésében szinte szárnyakat kapott. Minden szobor állítása olyan jövőbeli beruházás, amiről a kor soha nem tudja, hogy sárkányfogat vet-e vagy olyat, amiből jó terem! Szegeden jó termett – teszi hozzá az író. Dugonics szobra mindent elmond arról, ami a 19. század lelkesült magyarságának öntudatra ébredését tükrözi. Három évvel vagyunk az árvíz előtt, amikor a város közössége nagy és híres fiának, a költőnek, a piarista pap-tanárnak, az akkori történeti tudatban a város első igazán jelentős személyiségének szobrot emel. Nem volt Szeged egyedül ezzel a törekvéssel: hasonló módon emeltek ekkoriban emléket Szepesy Ignác püspöknek Pécsett, vagy Csokonai Mihálynak Debrecenben. Az ekkoriban fejlődésnek induló nagyvárosok, nemzeti identitásukat igyekeztek kifejezni egy-egy szobor felállításával, aminek egyértelműen a Habsburg ellenesség állt a hátterében.
A szobor talapzatának felirata: „Dugonics András – emelte Szeged város közönsége 1876.” Ez tökéletesen példázza, hogy az ország első szobrai mind-mind közakaratból és közadakozásból készültek el, sőt maga a köztéri szobrászat is csak ekkoriban kezdett bontakozni. Szegeden Izsó Miklóst bízták meg Dugonics szobrának tervezésével és elkészítésével, és ez bizony Izsó utolsó szobra lett, hiszen nem bírta már életében befejezni utolsó művét. Végül jeles tanítványa Huszár Adolf készítette el a szobor mai formáját. Huszár nagyon hűen követte Izsó elképzeléseit, terveit, és éppen ezért, valamint a mester iránt való tiszteletből, a köztudatban ez a szobor Izsó Miklós alkotásaként él – meséli Tóth Attila. Izsó Miklós a 19. század romantikus magyar szobrászatának kimagasló tudású és életművű alakja volt.
A szobor egyik különlegessége a vakítóan fehér, makulátlan, és hibátlanul megőrzött talapzat, - Luigi Conti építette - ami ebben az esetben azért külön érdekes, mert a szobrok posztamensre emelése ezt követően nyer polgári jogot a hazai köztereken, így Szegeden is. A szobor nagyon szép bronz öntvény, a klasszikus normák szerint mintázott. A bronz itt úgy megérett, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, gyönyörű a patinázottsága, és úgy tűnik, szerencsére a madarak sem kedvelik nagyon – teszi hozzá szórakozottan Attila. Hadd mondjak ehhez kapcsolódóan egy személyes élményt – folytatja - a szobrot egyszer körülbelül mínusz 27 fokos fagyban is láttam, amikor is azt valami egészen csodás dér lepte be. Én életemben még olyan szép látványt nem tapasztaltam! Sajnos ez a csoda csak addig tartott, amíg másnap ki nem sütött a nap. Tárlatvezetőnk szerint akkor rajzolódik ki a szobor igazi, szép sziluettje, amikor a mögötte levő három fa elveszti hatalmas lombkoronáját és akkor az éggel együtt, a szobor mögött egy gyönyörű szövedékes háttér mutatkozik meg. Így a késő őszi időszak a legalkalmasabb Dugonics András emlékének szemügyre vételére.

Dugonics elgondolkodva néz maga elé, és kezében tartja közismert művét, az Etelkát. Egy tiszteletreméltó tudós, intellektuális erényei miatt nagyra tartott ember tipikus és szép szobra ez Szeged egyik kedvelt terén. A történethez viszont hozzátartozik: eredetileg nem ott állt a szobor ahol most, hanem a jelenlegi Rektori Hivatali épületnek hátat fordítva, a térnek ellenkező irányába nézve. Egyesek viszont kifogásolták, hogy az egykori piarista pap-tanár emléke, az akkoriban még főreál gimnáziumként működő épület előtt áll. A konfliktus hamar megoldódott: nem is sokkal felállítása után, egy hirtelen elhatározással áthelyezték azt a tér másik oldalába. A szegediek tehát egyik reggel arra ébredtek: eltűnt a szobruk! Innen ered a mondás: „Meglépett, mint Dugonics!”
Habár a tér kedvelt, és ismert, Szeged első köztéri szobra jelenlegi pozitúrájában nem kap kellő figyelmet. Ezt, a terület rossz rendezettségével magyarázza a művészeti író. Ha ez a tér egyszer meg fog újulni – és volna miért – akkor jó lenne egyszer úgy átalakítani, hogy a körülötte lévő épületek jobban érvényesüljenek. Azt, hogy ennek a térnek az egyik felén az egyetemi főépület, a másik oldalán Szeged első szobra áll, jó lenne jobban hangsúlyozni. Legyünk büszkék arra, hogy itt áll Szeged első szobra. Dugonics jelenleg szinte a hátsó udvarban van. Jó lenne, ha a térnek ez a része nem „átjáró házként” működne, ahogy jelenleg. Méltónak kell lennie ehhez a gyönyörű szoborhoz.”
Források:
Pál Ferenc cikke a szeged.hu weboldalon, az archívumban (2023.)
https://www.szeged.hu/cikk/a-hatsoudvar-elfeledett-kulonlegessege-dugonics-andras-szobra
NofreT
2023.04.01. 20:52
Új helyen lehet elérni:
A hátsóudvar elfeledett különlegessége: Dugonics András szobra
"Szeged legelső köztéri szobrának bemutatásával folytatódik sorozatunk, amit 1876-ban emeltek a kor kiemelkedő szegedi alakjának: Dugonics Andrásnak. Hogy honnan ered a mondás: „Meglépett, mint Dugonics!”, illetve miért éppen a piarista pap-tanárról emeltek elsőként szobrot, a következőkben mind kiderül. [...]"
https://www.szeged.hu/cikk/a-hatsoudvar-elfeledett-kulonlegessege-dugonics-andras-szobra
Források:
Pál Ferenc cikke:
https://www.szeged.hu/cikk/a-hatsoudvar-elfeledett-kulonlegessege-dugonics-andras-szobra

Kozma János műlapja


Kapcsolódó
Izsó Miklós

Cím alapján hasonló

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

A szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én Szegedre jött, hogy az emlékmű pontos helyét...Teljes szövegA szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én Szegedre jött, hogy az emlékmű pontos helyét kijelőljék. A főreáliskolának háttal helyezték el, a mostani szökőkút környékén. 1895. májusában lebontották és junius 13-án újra felállították a mai helyén a tér közepén. Megfordították, most arra az épületre tekint melynek húsz évig hátat fordított.Kevesebb szöveg
Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2002
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.
A szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én...Teljes szövegA szobrot Röhlich bécsi műhelye öntötte ki. Huszár Adolf Madarász Viktorral 1876. junius 29-én Szegedre jött, hogy az emlékmű pontos helyét kijelőljék. A főreáliskolának háttal helyezték el, a mostani szökőkút környékén. 1895. májusában lebontották és junius 13-án újra felállították a mai helyén a tér közepén. Megfordították, most arra az épületre tekint melynek húsz évig hátat fordított.Kevesebb szöveg

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2033
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2034
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2035
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2036
Feltöltve
2008.01.25.

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
196170
Fotózva
2014. június
Feltöltve
2015.02.20. 18:06
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 15.02.20. 18:06
2014. június

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
196171
Fotózva
2014. június
Feltöltve
2015.02.20. 18:07
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/400 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 15.02.20. 18:07
2014. június

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
196172
Fotózva
2014. június
Feltöltve
2015.02.20. 18:07
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 15.02.20. 18:07
2014. június

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
335485
Feltöltve
2018.12.15. 17:08
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ40/10 • 1/1250 • ISO160

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 18.12.15. 17:08

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
335486
Feltöltve
2018.12.15. 17:09
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/500 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 18.12.15. 17:09

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
335487
Feltöltve
2018.12.15. 17:09
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot SX40 HS
ƒ45/10 • 1/800 • ISO200

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

H.István 18.12.15. 17:09

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
405019
Fotózva
2019. április
Feltöltve
2020.06.01. 18:17
EXIF információk...
Panasonic / DC-FZ82
ƒ56/10 • 1/80 • 71.7mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 20.06.01. 18:17
2019. április

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
405020
Fotózva
2019. április
Feltöltve
2020.06.01. 18:17
EXIF információk...
Panasonic / DC-FZ82
ƒ59/10 • 1/125 • 215mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dr. Pinczés Sándor 20.06.01. 18:17
2019. április

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
515811
Feltöltve
2023.02.05. 13:29
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX L830
ƒ45/10 • 1/800 • 18.7mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Cedrus 23.02.05. 13:29

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
515812
Feltöltve
2023.02.05. 13:29
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX L830
ƒ57/10 • 1/400 • 69mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Cedrus 23.02.05. 13:29

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
515813
Feltöltve
2023.02.05. 13:29
EXIF információk...
NIKON / COOLPIX L830
ƒ34/10 • 1/1250 • 6.8mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Cedrus 23.02.05. 13:29

Archív fotók

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

Mozaik képeslap.
Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
125624
Feltöltve
2012.11.26. 11:13
Képinfó
Archív fotó
EXIF információk...
Canon / Canon PowerShot G5
ƒ40/10 • 1/50

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Sila 12.11.26. 11:13
Archív felvétel
Mozaik képeslap.

"Dugonics András-emlékszobor" c. alkotás fotói

A trieszti Luigi Conti kőfaragó által tervezett talapzat isztriai szürke márványból készült. 1876. Augusztus 1-jén érkezett Szegedre.
Alkotók
Település
Szeged
Feltöltő
Azonosító
2003
Feltöltve
2008.01.25.
Képinfó
Archív fotó

Felhasználási jogok
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt?

Kozma János 08.01.25.
Archív felvétel
A trieszti Luigi Conti kőfaragó által tervezett talapzat isztriai szürke márványból készült....Teljes szövegA trieszti Luigi Conti kőfaragó által tervezett talapzat isztriai szürke márványból készült. 1876. Augusztus 1-jén érkezett Szegedre.Kevesebb szöveg
Összesen 18 fotó

Műlap története

23.06.20. 20:20
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
23.04.03. 21:08
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
23.04.03. 21:08
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
23.02.05. 13:29
3 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
21.07.06. 11:58
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
20.06.01. 18:17
2 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
20.03.05. 15:15
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
19.01.26. 20:47
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
18.12.15. 17:09
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
18.12.15. 17:09
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
18.12.15. 17:08
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
17.09.05. 10:26
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
17.03.25. 11:35
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
16.09.27. 20:46
Megérintettem a "Dugonics András-emlékszobor" alkotást
15.02.20. 18:07
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
15.02.20. 18:07
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
15.02.20. 18:06
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
13.06.22. 21:12
A "Dugonics András-emlékszobor" műlapon jóváhagyásra került egy szerkesztés
12.11.26. 11:13
1 új fotót töltöttem a "Dugonics András-emlékszobor" műlaphoz
08.01.25.
Kozma János publikálta "Dugonics András-emlékszobor" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.