A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára

Késmárk (Kežmarok), Hviezdoslavova 18.
További képek a Fotólistában

Késmárk (Kežmarok)
Hviezdoslavova 18.
A líceum főhomlokzatán látható.

Felállítás1933


TundeK62
2020.03.02. 23:11
Tavaly nyáron, amikor Késmárkon jártam, volt időm tüzetesebben megnézni a sok százéves líceum épületét. Az iskola rövidebbik főhomlokzatán hat, nagyon magasan elhelyezett emléktáblát fedeztem fel. Amiről sejtettem, hogy van magyar vonatkozása, azt gyorsan lefotóztam, a szlovákokat csak éppen hogy.
1933-ban, a líceum 400. éves évfordulójára, egy kb. 50 x 60 cm-es bronz emléktáblát helyeztek el. A szignót is lefotóztam, de mégsem látom, mert a nagy magasság miatt nem éles a kép...
Az emléktáblán az épületet, a középpontban egy diákot egy csokor búza társaságában jelenített meg a szobrász. Az épület fölött a Tátra hegyei látszanak. A Líceum növendékei és tanárai elől jártak a Tátra feltárásában, és megismertetésében. A felirat a táblán latin nyelvű.

Egy elfelejtett magyar elit iskola: a késmárki evangélikus líceum története címmel 2016-ban megjelent az iskola története. Ebből egy részlet: "A ma­gyar szel­lem­ben való mű­kö­dés az első vi­lág­há­bo­rú után sza­kadt meg, ami­kor a tri­a­no­ni béke ér­tel­mé­ben a kés­már­ki cip­sze­rek, ma­gya­rok, szlo­vá­kok reg­ge­len­te Cseh­szlo­vá­kia, az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia utód­ál­la­ma la­ko­sa­i­ként éb­red­tek. Ha­ma­ro­san az egész Fel­vi­dé­ken erő­sen meg­fo­gyat­ko­zott a ma­gya­rok száma. A fi­a­ta­lok több­sé­ge Ma­gyar­or­szág­ra köl­tö­zött, és csak nya­ran­ta lá­to­ga­tott haza. Az evan­gé­li­kus, ma­gyar gim­ná­zi­um­ban a ma­gyar nyelv ügye ve­szély­be ke­rült; a ha­ta­lom új bir­to­ko­sai arra tö­re­ked­tek, hogy a lí­ce­um csu­pán egy ál­la­mo­sí­tott szlo­vák kö­zép­is­ko­la le­gyen. A párt­fo­gó­ság a meg­vál­to­zott po­li­ti­kai vi­szo­nyok el­le­né­re em­lék­ira­tot fo­gal­ma­zott, mely­ben kérte a ma­gyar nyelv­nek leg­alább mint tan­tárgy­nak a meg­ha­gyá­sát, a fe­le­ke­ze­ti jel­leg meg­tar­tá­sát és a német nyelv ál­ta­lá­nos­sá té­te­lét. Ennek meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben az igaz­ga­tó, Bruck­ner Ká­roly éle­tét szá­mos rend­kí­vü­li ülés és ta­nács­ko­zás, in­ter­ven­ció, ké­re­lem, hossza­dal­mas tár­gya­lá­sok­hoz kap­cso­ló­dó fá­rasz­tó uta­zás tölti ki. 1919. au­gusz­tus 12-én Po­zsony­ba, a szlo­vák mi­nisz­ter­hez, rá kö­vet­ke­ző nap Prá­gá­ba, Ma­sarykhoz viszi a vonat. „Az ő ha­tá­ro­zott fel­lé­pé­sé­nek kö­szön­he­tő, hogy a sze­pe­si német, de a ha­za­fi­as ma­gyar kul­tú­rá­nak is a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött egyet­len vé­dő­bás­tyá­ja a kés­már­ki evan­gé­li­kus lí­ce­um lett."

Az emléktábla alkotójáról: https://library.hungaricana.hu/en/view/PragaiMagyarHirlap_1933_07/?pg=3&layout=s
http://www.nagyhazi.hu/hu/aukciok/katalogus/9e10hqv7/hf6vqjwl
Források:
https://polgariszemle.hu/archivum/135-2016-december-12-evfolyam-4-6-szam/tortenelem-hagyomanyok/860-egy-elfelejtett-magyar-elit-iskola-a-kesmarki-liceum
https://library.hungaricana.hu/en/view/PragaiMagyarHirlap_1933_07/?pg=3&layout=s

TundeK62 műlapja


Cím alapján hasonló

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398326
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ35/10 • 1/400 • 4.3mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:28
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398324
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:20
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/200 • 29.6mm • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:20
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398322
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:18
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 50.2mm • ISO640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:18
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398327
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:31
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/200 • 29.6mm • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:31
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398328
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:31
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 50.2mm • ISO640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:31
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398321
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:18
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/200 • 29.6mm • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:18
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398325
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:28
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ35/10 • 1/400 • 4.3mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:28
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
398323
Fotózva
2019. június
Feltöltve
2020.02.27. 22:18
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 50.2mm • ISO640

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

TundeK62 20.02.27. 22:18
2019. június

"A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. alkotás fotói

A dombormű 2014-ben
Alkotó
Település
Késmárk (Kežmarok)
Feltöltő
Azonosító
421516
Fotózva
2014. május
Feltöltve
2020.10.23. 14:28
EXIF információk...
FUJIFILM / FinePix S5600
ƒ330/100 • 1/280 • 13.3mm • ISO64

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Dénes Ildikó 20.10.23. 14:28
2014. május
A dombormű 2014-ben
Összesen 9 fotó

Műlap története

20.10.23. 14:28
1 új fotót töltöttem az "A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" műlaphoz
20.03.02. 23:11
TundeK62 publikálta "A Késmárki Evangélikus Líceum 400. éves évfordulójára" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.