Országh Pál – Hviezdoslav

Késmárk (Kežmarok), Hviezdoslavova 18.

Alternatív, helyi címek:Pavol Orszagh – Hviezdoslav

Késmárk (Kežmarok)
Hviezdoslavova 18.
A Líceum homlokzatán látható.

Felállítás1928


Kotricz Tünde (TundeK62)
2019.08.15. 23:21
Az 1900-ban született Ladislav Majerský szlovák szobrász egyik fiatalkori művét találtam meg Késmárkon, a Líceum épületének homlokzatán. Az ismerős arcra lettem figyelmes, noha elég magasan helyezték el 1928-ban Országh Pál – Hviezdoslav, domborműként is felfogható fejszobrát. Rózsaszín márvány alapra tették a bronz portrét. Alatta némi kiegészítő szöveg, ami már szinte egyáltalán nem látható. Országh Pál életrajzában az alábbi szöveg szerepel: "1865-től az evangélikus késmárki magyar gimnáziumba járt." Gondolom ez azt jelenti, hogy éppen ebben az intézményben fejezte be középiskolai tanulmányait. Az alkotáson lévő szignót viszont sikerült lefotózni, aminek külön örülök, mert nem találtam meg az interneten sehol a mű adatait.

Egy elfelejtett magyar elit iskola: a késmárki evangélikus líceum története címmel 2016-ban megjelent az iskola története. Ebből egy részlet: "A ma­gyar szel­lem­ben való mű­kö­dés az első vi­lág­há­bo­rú után sza­kadt meg, ami­kor a tri­a­no­ni béke ér­tel­mé­ben a kés­már­ki cip­sze­rek, ma­gya­rok, szlo­vá­kok reg­ge­len­te Cseh­szlo­vá­kia, az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia utód­ál­la­ma la­ko­sa­i­ként éb­red­tek. Ha­ma­ro­san az egész Fel­vi­dé­ken erő­sen meg­fo­gyat­ko­zott a ma­gya­rok száma. A fi­a­ta­lok több­sé­ge Ma­gyar­or­szág­ra köl­tö­zött, és csak nya­ran­ta lá­to­ga­tott haza. Az evan­gé­li­kus, ma­gyar gim­ná­zi­um­ban a ma­gyar nyelv ügye ve­szély­be ke­rült; a ha­ta­lom új bir­to­ko­sai arra tö­re­ked­tek, hogy a lí­ce­um csu­pán egy ál­la­mo­sí­tott szlo­vák kö­zép­is­ko­la le­gyen. A párt­fo­gó­ság a meg­vál­to­zott po­li­ti­kai vi­szo­nyok el­le­né­re em­lék­ira­tot fo­gal­ma­zott, mely­ben kérte a ma­gyar nyelv­nek leg­alább mint tan­tárgy­nak a meg­ha­gyá­sát, a fe­le­ke­ze­ti jel­leg meg­tar­tá­sát és a német nyelv ál­ta­lá­nos­sá té­te­lét. Ennek meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben az igaz­ga­tó, Bruck­ner Ká­roly éle­tét szá­mos rend­kí­vü­li ülés és ta­nács­ko­zás, in­ter­ven­ció, ké­re­lem, hossza­dal­mas tár­gya­lá­sok­hoz kap­cso­ló­dó fá­rasz­tó uta­zás tölti ki. 1919. au­gusz­tus 12-én Po­zsony­ba, a szlo­vák mi­nisz­ter­hez, rá kö­vet­ke­ző nap Prá­gá­ba, Ma­sarykhoz viszi a vonat. „Az ő ha­tá­ro­zott fel­lé­pé­sé­nek kö­szön­he­tő, hogy a sze­pe­si német, de a ha­za­fi­as ma­gyar kul­tú­rá­nak is a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött egyet­len vé­dő­bás­tyá­ja a kés­már­ki evan­gé­li­kus lí­ce­um lett."
Források:
http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag137.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hviezdoslav
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Majersk%C3%BD
https://polgariszemle.hu/archivum/135-2016-december-12-evfolyam-4-6-szam/tortenelem-hagyomanyok/860-egy-elfelejtett-magyar-elit-iskola-a-kesmarki-liceumCím alapján hasonló

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

Feltöltő
Azonosító
369205
Feltöltve
2019.08.14. 23:53
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ35/10 • 1/400 • 4.3mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

Feltöltő
Azonosító
369206
Feltöltve
2019.08.14. 23:53
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/200 • 30.6mm • ISO125

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

Feltöltő
Azonosító
369207
Feltöltve
2019.08.14. 23:53
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 66mm • ISO250

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

Feltöltő
Azonosító
369209
Feltöltve
2019.08.14. 23:53
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 99mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

A mű alatti szöveg
Feltöltő
Azonosító
369223
Feltöltve
2019.08.15. 00:38
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 99mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

A mű alatti szöveg

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

Feltöltő
Azonosító
369224
Feltöltve
2019.08.15. 00:38
Képinfó
Szignó a képen
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ63/10 • 1/250 • 99mm • ISO400

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

"Országh Pál – Hviezdoslav" c. alkotás fotói Késmárk (Kežmarok) településről

A dombormű az első és második emeleti ablaksor között
Feltöltő
Azonosító
369210
Feltöltve
2019.08.14. 23:53
EXIF információk...
SONY / DSC-HX60
ƒ35/10 • 1/400 • 4.3mm • ISO80

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

A dombormű az első és második emeleti ablaksor között
Összesen 7 fotó

Műlap története

19.08.16. 14:07
A főszerkesztők Példás műlapnak szavazták meg az "Országh Pál – Hviezdoslav" feltöltésünket!
19.08.15. 23:21
Kotricz Tünde (TundeK62) publikálta "Országh Pál – Hviezdoslav" c. műlapját!
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.