Baja, Bajcsy-Zsilinszky út

Baja
Bajcsy-Zsilinszky út
Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás

Felállítás2008


Csanádi Árpád
2010.12.05. 20:59
2008-ban a bajai Eötvös József Főiskola Mű­sza­ki és Gaz­dál­ko­dá­si Fa­kul­tása új épületekkel bővült. A már meglévő kollégiumot kibővítették, ok­ta­tá­si épü­le­té­hez egy új há­rom­szin­tes ok­ta­tá­si épü­let, va­la­mint egy új há­rom­szin­tes könyv­tárat építettek. Az új oktatási épületben több korszerű tanterem, egy konferencia terem illetve egy új aula is helyet kapott. Ebben az aulában - más műszaki felsőoktatási intézményekhez hasonlóan - egy olyan szoborparkot szeretnének létrehozni melyben az intézmény életében fontos szerepet betöltő személyek szobrait helyeznék el.

Az első ilyen személy, az iskola egykori jeles tanáregyénisége, a 2004-ben elhunyt Zsuffa István professzor lett. Szobrát 2008-ban az ő tiszteletére tartott 4 napos rendezvénysorozat keretén belül avatták fel, melyet Harmath István bajai szobrászművész készített. Továbbá azóta egy előadóterem is a professzor nevét viseli.
Az aula egyébként egész évben különböző képzőművészeti kiállításoknak ad otthont.

In me­mo­ri­am Zsuf­fa Ist­ván (Gálai Antal, 2004. 11. 08.):

'Vá­ros­unk­tól va­ló hosszú tá­vol­lét után el­hunyt dr. Zsuf­fa Ist­ván pro­fesszor, ki a ba­jai víz­ügyi fel­ső­fo­kú tech­ni­kum 6O-as évek­be­li in­du­lá­sá­tól ak­tív ko­ra vé­gé­ig Ba­ja mű­sza­ki fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyé­nek leg­ka­rak­te­re­sebb ok­ta­tó­ja volt. De nem csak a fel­ső­ok­ta­tás, ha­nem a víz­ügy szin­te min­den te­rü­le­tén te­vé­keny­ke­dett, a víz­rajz, ter­ve­zés, fo­lyó­sza­bá­lyo­zás és ár­víz­vé­de­lem té­má­i­ba vá­gó friss öt­le­te­i­vel gyak­ran hök­ken­tet­te meg ész­já­rá­sát ese­ten­ként las­sab­ban kö­ve­tő kol­lé­gá­it. Em­lé­két őr­zik von­zó sze­mé­lyi­sé­gét so­se fe­le­dő mun­ka­tár­sai és ta­nít­vá­nyai, az egy­ko­ri ba­jai ba­rá­tok és is­me­rő­sök. A zse­ni­á­lis öt­le­tek­kel elő­ruk­ko­ló mér­nök, a szá­mí­tá­si rész­le­tek­re fi­gyel­met for­dí­tó ma­te­ma­ti­kus nem csak ki­vá­ló szak­em­ber, ha­nem pár­ját rit­kí­tó úri­em­ber/gent­le­man is volt, kit a kul­tú­ra és a po­li­ti­ka ki­vá­ló is­me­re­te jel­lem­zett. Re­mek hu­mo­rát, örök jó­kedv­ét so­se fe­led­jük, ő is be­vo­nult a szó­ra­ko­zott pro­fesszo­rok örök csar­no­ká­ba. Az 56-ban vég­zett mű­egye­te­met vé­dő for­ra­dal­má­rok kö­zé tar­to­zott, s hí­vő em­ber­ként ge­rin­ce­sen vi­sel­te en­nek hát­tér­be szo­rí­tó ha­tá­sát, so­se tit­kol­va ápol­ta e 11 nap fel­eme­lő em­lé­két. Saj­nos a 48-ik év­for­du­ló előtt épp két nap­pal 21-én el­hunyt. Sze­re­tett fő­nö­künk, s egy­ben a ba­jai in­for­ma­ti­ka ala­pí­tó szak­em­ber­ét so­se fe­led­ve bú­csú­zunk tő­le no­vem­ber 9-én.'

Zsuffa Istvánról, a szoboravatásról és az ő tiszteletére rendezett 4 napos rendezvénysorozatról itt lehet bővebben olvasni:
http://www.ejf.hu/2008/0625-28/z_info_global.phpCím alapján hasonló

"Zsuffa István" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Baja
Feltöltő
Azonosító
69973
Feltöltve
2010.10.26. 22:57
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / SP320
ƒ28/10 • 1/30 • ISO74

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csanádi Árpád 10.10.26. 22:57

"Zsuffa István" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Baja
Feltöltő
Azonosító
69981
Feltöltve
2010.10.26. 23:03
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / SP320
ƒ30/10 • 1/30 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csanádi Árpád 10.10.26. 23:03

"Zsuffa István" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Baja
Feltöltő
Azonosító
69982
Feltöltve
2010.10.26. 23:05
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / SP320
ƒ28/10 • 1/40 • ISO64

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csanádi Árpád 10.10.26. 23:05

"Zsuffa István" c. alkotás fotói

Alkotó
Település
Baja
Feltöltő
Azonosító
69969
Feltöltve
2010.10.26. 22:55
EXIF információk...
OLYMPUS IMAGING CORP. / SP320
ƒ41/10 • 1/10 • ISO100

Felhasználási jogok
Nincs engedély

Vízjel nélküli változatra van szükséged? A megadott felhasználhatóságtól eltérően használnád a fájlt? Kérj egyedi engedélyt a feltöltőtől!

Csanádi Árpád 10.10.26. 22:55
Összesen 4 fotó

Műlap története

17.11.05. 14:29
Megérintettem a "Zsuffa István" alkotást
10.12.05. 20:59
Csanádi Árpád publikálta "Zsuffa István" c. műlapját
Ebben a listában időrendi csökkenő sorrendben nyomon követheted a műlap változásait, bővüléseit és minden lényeges eseményét. Ez a publikus lista minden látogatónk számára elérhető.